دستگاه برش سنگ

دستگاه سنگبری مدلFG-200

دستگاه مخصوص ابزارسنگ جهت ابزاربرروی انواع سنگهای ساختمانی وسنگهای مزار وسنگهای پهن اوپن وکابینتی ودرضخامتهای مختلف

دستگاه سنگبری مدلFG-200دستگاه سنگبری مدلFG-200دستگاه سنگبری مدلFG-200دستگاه سنگبری مدلFG-200دستگاه سنگبری مدلFG-200

این مدل دستگاه ابزارزن منحصربه فردکه که 25 سال پیش در کارگاه ماشین سازی ممتاز طراحی وساخته شده است توانایی اجرا انواع واقسام ابزارهای شرکتی ودست سازرادارامیباشد

ازمحسنات این دستگاه اجرا ابزارهای متنوع اززیرسنگ میباشدکه به جهت این شگردکاری سنگهایی که دارای ضخامتهای مختلف میباشدرابه طوریکنواخت ابزارخورده وخللی درنصب سنگ به وجودنمی آید

یکی دیگرازمزایای این دستگاه اجراابزاربرروی سنگ میباشد

ازدیگرمزایای این دستگاه میتوان به دوکاره بودن دستگاه اشاره کرد به جهت نصب دیسک سنگبری برای برش سنگ طولی

مزایای دیگراین دستگاه حرکت گردشی 360درجه ای گلویی میباشد تااپراتوردرهرزاویه ودرجه ای خواست بتواند دیسک وابزاررانگه داشته وکارابزار رااجرانماید

درتعدای ازاین نوع دستگاه حرکت گردشی گلویی ودیسک به صورت دستی وفقط باگیربکس بدون موتورساخته شده است

ازدیگرخصوصیات این دستگاه حرکت محورهای افقی وعمودی ابزارمی باشدکه باموتور وگیربکس برقی حرکت مینماید

دراین مدل دستگاه میتوان به گردش 360درجه ای گلویی وبه تبع گردش ابزار اشاره کردکه توسط گیربکس برقی هدایت میشود


برچسب ها :
دستگاه ابزارزندستگاه ابزارابزارسنگماشین سازی ممتازممتازماشیندستگاه برش سنگدستگاه سنگبری

دستگاه سنگبروجدول برFN-80-400دستگاه حکمی بر مدل HY-300