دستگاه برش سنگ

میز گردان سبک وسیار

ابتکاری کاربردی وراهبردی میزسبک وسیارگردان جهت ابزار زدن سنگ وتولیدسنگهای مدور گرد نیمگرد وابزارهای تخت وتولیدات پایه ستون با ابزارهای مدنظر

میز گردان سبک وسیارمیز گردان سبک وسیارمیز گردان سبک وسیارمیز گردان سبک وسیارمیز گردان سبک وسیارمیز گردان سبک وسیارمیز گردان سبک وسیار

ابتکاری قابل تامل و کاربردی وراهبردی

جهت تولیدات صنعت ساختمان ومصنوعات سنگی از قبیل ستون گرد ونیم گرد صفحه های طرح دارتخت

ازخصوصیات منحصر این دستگاه میتوان به سبکی وقابل حمل بودن اشاره کرد 

قابلیت دیگر این میزگردان کار ونصب بر روی انواع دستگاههای برش صنعتی میباشد 

برچسب ها :
stone machinemachinestonemachin stonestone cutterstone cutt

دستگاه لاشه بر سنگ مدل LFZ-85-100دستگاه برش سنگ مدل FBX