دستگاه برش سنگ

ابزار زدن ستون

ساخت ستون گرد

سلام ایا با دستگاه کپی زن میتوان ستون گرد هم ساخت؟

ممنون