دستگاه برش سنگ

چنگک حمل

چنگک حمل سنگ

چنگک حمل سنگ جهت بلند کردن و جابجا کردن سنگ تولید شده توسط ماشین سازی ممتاز