ماشین سازی ممتاز
دستگاه برش سنگ
دستگاه سنگبری سبک
دستگاه سنگبری کوچک

دستگاه برش سنگ

میز گرد گردان سنگبریمیز گرد گردان سنگبری

میز گرد گردان سنگبری

میزگرد گردان سنگبری جهت ساخت و تولید و برش سنگهای گرد ، پایه ستونهای گرد ، ستونهای گرد و مدور و میزهای گرد در قطرها و ضخامتهای مختلف

دستگاه کپی زن سه دیسک CNCدستگاه کپی زن سه دیسک CNC

دستگاه کپی زن سه دیسک CNC

دستگاه کپی زن سه دیسک جهت ساخت و تولید نرده های سنگی و اجرای فرمهای مختلف بر روی سنگ و تولید پایه ستونهایی در قطرهای مختلف

دستگاه مدل KB-80-200دستگاه مدل KB-80-200

دستگاه مدل KB-80-200

KB-80-200 دستگاه طراحی جهت سنگهای مزار وبرش سنگهای ضخیم وابزار درابعاد مختلف میباشد درابعاد میز80 سانتیمتر عرض وطول میز200 سانتیمتر میباشد

دستگاه سنگبری مدل KB-100-300دستگاه سنگبری مدل KB-100-300

دستگاه سنگبری مدل KB-100-300

دستگاه مدل KB-100-300 این دستگاه جهت برش سنگ وابزارهای چهارطرف طراحی شده است وتوانایی محدودی برای سنگهای کانترومیزهای سنگی دارد

نصف کن افقی یاکالیبر سنگنصف کن افقی یاکالیبر سنگ

نصف کن افقی یاکالیبر سنگ

دستگاه نصف کن سنگ جهت برش افقی سنگها در ابعاد محدود ویا کایبر کردن آنها جهت تولید سنگهایی با ضخامت کم

دستگاه برش سنگ مدل FBXدستگاه برش سنگ مدل FBX

دستگاه برش سنگ مدل FBX

دستگاه برش سنگ مدل FBX طراحی شده جهت برش سنگ درابعادمختلف وابزارهای متداول درصنعت سنگ وساختمان با قابلیت حمل ونقل درمناطق مختلف

میز گردان سبک وسیارمیز گردان سبک وسیار

میز گردان سبک وسیار

ابتکاری کاربردی وراهبردی میزسبک وسیارگردان جهت ابزار زدن سنگ وتولیدسنگهای مدور گرد نیمگرد وابزارهای تخت وتولیدات پایه ستون با ابزارهای مدنظر

دستگاه لاشه بر سنگ مدل LFZ-85-100دستگاه لاشه بر سنگ مدل LFZ-85-100

دستگاه لاشه بر سنگ مدل LFZ-85-100

دستگاه لاشه بر سنگ مدل LFZ-85-100 طراحی شده جهت برش سنگهای لاشه وسنگهای رودخانه ای وجدولهای بتنی مجهزشده به سیستم حرکت میز برقی

دستگاه برش سنگ ساختمانی مدل FMG-250دستگاه برش سنگ ساختمانی مدل FMG-250

دستگاه برش سنگ ساختمانی مدل FMG-250

دستگاه سنگبری مدل FMG-250 طراحی وساخته شده برای برش سنگ آجروسرامیک وسنگهای نمک در کارگاههای ساختمانی وصنعتی وفروشندگان سنگ ومصالح ساختمانی

دستگاه لاشه بر مولتی دیسک سنگ مدل  LM-90دستگاه لاشه بر مولتی دیسک سنگ مدل LM-90

دستگاه لاشه بر مولتی دیسک سنگ مدل LM-90

دستگاه لاشه بر مولتی دیسک سنگ مدل LM-90 جهت برش سنگهای لاشه وفکی معادن وسنگهای رودخانه ای سنگهای نمک وبرش طولی سنگها درابعاد دلخواه

دستگاه  CNC کپی زن دودیسکدستگاه CNC کپی زن دودیسک

دستگاه CNC کپی زن دودیسک

دستگاه CNC کپی زن دودیسک جهت ساخت وتولید نرده های سنگی وصوراحی. ستونهای گرد و نیم گرد اجرا نماهای هخامنشی ورومی واشکال وطراحی های مورد نیازوسلیقه اپراتور

دستگاه سنگبری  مدل FG-50-150دستگاه سنگبری مدل FG-50-150

دستگاه سنگبری مدل FG-50-150

دستگاه سنگبری وبرش آجرمدل FG-50-150 مخصوص برش شمش های آجرهای نسوزکوره های مواد برش سنگ وجدولهای بتنی باگلویی گردان

ابزار سنگابزار سنگ

ابزار سنگ

ابزارهای دست سازو وارداتی جهت اجرا اشکال مختلف بر روی سنگهای ساختمانی اعم از نماساختمان وکف وپله های ساختمان

دستگاه لاشه برسنگ مدل LF-85-100دستگاه لاشه برسنگ مدل LF-85-100

دستگاه لاشه برسنگ مدل LF-85-100

دستگاه لاشه بر سنگ جهت برش سنگهای لاشه وفکی درمعادن سنگ وکارگاههای سنگبری وبرش سنگهای رودخانه ای وجداول سیمانی وبتنی درابعاددلخواه

دستگاه سنگبرساختمانی مدل  FMX-200دستگاه سنگبرساختمانی مدل FMX-200

دستگاه سنگبرساختمانی مدل FMX-200

دستگاه فرزمدل FMX-200 سبک جهت برش وابزار سنگهای ساختمانی واجراانواع ابزارهای هخامنشی ورومی ونمای ساختمان

دستگاه  کالیبر سنگ مدل CL-40دستگاه کالیبر سنگ مدل CL-40

دستگاه کالیبر سنگ مدل CL-40

دستگاه کالیبرسنگ مدل CL-40 جهت یکسان نمودن سطح وضخامت سنگ وآجر وسطوح سیمانی طراحی شده است تا بتوان تولیدات نا هم گون را یکسان نمود

دستگاه سنگبری FB-60-400دستگاه سنگبری FB-60-400

دستگاه سنگبری FB-60-400

دستگاه فرزسنگبری مدل زنجیری سوپرسایز جهت برش سنگهای بلندجهت کار درکارخانه ویاکارگاههای سنگ فروشی باقابلیت های متنوع

دستگاه   حکمی بر  مدل HY-300دستگاه حکمی بر مدل HY-300

دستگاه حکمی بر مدل HY-300

دستگاه حکمی بر مدل HY-300 دستگاه مختص برش سنگهای طولی به دوشکل متفاوت تک دیسک ودودیسک واجرا انواع ابزارها برروی سنگ ازقبیل سنگهای مزار وسنگهای اپن

دستگاه سنگبری مدلFG-200دستگاه سنگبری مدلFG-200

دستگاه سنگبری مدلFG-200

دستگاه مخصوص ابزارسنگ جهت ابزاربرروی انواع سنگهای ساختمانی وسنگهای مزار وسنگهای پهن اوپن وکابینتی ودرضخامتهای مختلف

دستگاه سنگبروجدول برFN-80-400دستگاه سنگبروجدول برFN-80-400

دستگاه سنگبروجدول برFN-80-400

دستگاه برش نواری جهت برش سنگهای لاشه وجدولی وبرش جدول های بتنی وسیمانی درابعادمختلف جهت ابعادکردن سنگهاوجداول مختلف

دستگاه  ابزار زن PNCدستگاه ابزار زن PNC

دستگاه ابزار زن PNC

دستگاه ابزار زن PNC دستگاهی طراحی شده برای ابزارزدن ومنقش کردن روی سنگهای ساختمانی وهمچنین اجرا طرحهای نمای ایرانی هخامنشی و رومی

دستگاه لاشه برسنگ و بتن بر FM60دستگاه لاشه برسنگ و بتن بر FM60

دستگاه لاشه برسنگ و بتن بر FM60

دستگاه لاشه برمخصوص برش سنگهای ساختمانی وسنگهای نمک تزیینی وانواع جدولهای بتنی وسیمانی این دستگاه قابلیت تغییر دیسک رادارامیباشد

فرزسنگبری(ساختمانی)FMG-150-وFMG-200فرزسنگبری(ساختمانی)FMG-150-وFMG-200

فرزسنگبری(ساختمانی)FMG-150-وFMG-200

دستگاه فرزسنگبری جهت برش سنگ ساختمانی وکارگاههای سنگبری تولیدوابتکاری دیگرازماشین سازی ممتازجهت سهولت دربرش سنگ واجراابزارهای مختلف برروی سنگ

جرثقیل دروازه ایجرثقیل دروازه ای

جرثقیل دروازه ای

جرثقیل دروازه ای جهت بلندکردن سنگهای ارسالی ازمعدن برای برش خوردن وقواره شدن استفاده میشودوهمچنین دربعضی از کارگاههای ساختمانی عظیم مورداستفاده قرارمیگیردوازاین دستگاه جهت بلندکردن وحمل تیرآهن درآه...

قله برتک دیسک1/60قله برتک دیسک1/60

قله برتک دیسک1/60

قله برتک دیسک چهار پایه مخصوص برش سنگهای ساختمانی وتبدیل سنگهای کپ ولاشه به اندازه های مورد نظرمیباشددستگاه موردنظربادیسک سنگبری1/60سانتیمتری کارمیکنداین دستگاه دارای چها پایه وبرروی آنهااستواراست

پروفیل زن نواری PN-25iپروفیل زن نواری PN-25i

پروفیل زن نواری PN-25i

دستگاه ابزارزنPN-25i این دستگاه مخصوص ابزارکاری برروی سطح سنگ طراحی شده است که بانصب ابزاریاالکتروپلیت میتواندبرروی سطح سنگ ایجادطرحهای دلخواه را داشته باشد

دستگاه فرزسنگبری PDM-200دستگاه فرزسنگبری PDM-200

دستگاه فرزسنگبری PDM-200

این دستگاه جهت برش سنگ ونصب الکتروپلیت طراحی شده است وهمچنین قابلیت نصب دیسکهای متعددی برروی شفت دستگاه را دارامیباشد

کله بر سنگ مدل KLD-40کله بر سنگ مدل KLD-40

کله بر سنگ مدل KLD-40

دستگاه کله برجهت برش کله سنگهای لب شکسته وبریدن پلاکهای بزرگ سنگ جهت فرشی کردن درابعاد دلخواه وبریدن واندازه کردن سنگهای پله دراندازه های موردنظر

فرز سنگبری FB-60-250فرز سنگبری FB-60-250

فرز سنگبری FB-60-250

دستگاه فرزسنگبری جهت برش وابزاردرطول وعرض وبرش سنگ تا ضخامت 25سانت راقادراست انجام دهدواپراتوربراحتی میتواندسنگ را بدونه حرکت دادن سانت زده وبه ابعاد دلخواه دربیاورد همچنین این دستگاه قادربه برش ب...

دستگاه ساب دستی مینیاتوری SDM‎دستگاه ساب دستی مینیاتوری SDM‎

دستگاه ساب دستی مینیاتوری SDM‎

دستگاه ساب سنگ مینیاتوری : دستگاه ساب دستی مینیاتوری SDM‎ مخصوص سنگهای ظریف و شکننده با طراحی منحصر به فرد، دقت و کیفیت بسیار بالا و قیمت مناسب - طراحی و تولید شده توسط متخصصین ماشین سازی ممتاز

دستگاه طولی بر TL-60‎دستگاه طولی بر TL-60‎

دستگاه طولی بر TL-60‎

دستگاه طولی بر TL-60‎ مخصوص برش سنگها در ابعاد مختلف بادقت بسیار بالا و برش انواع سنگها با ضخامتهای مختلف

دستگاه طولی بر TL-40‎ (مولتی دیسک)دستگاه طولی بر TL-40‎ (مولتی دیسک)

دستگاه طولی بر TL-40‎ (مولتی دیسک)

دستگاه طولی برنواری (مولتی دیسک)قادر به برش سنگ دراندازه های مختلف جهت برش سنگ انتیک با تعداد دیسک های زیاد

دستگاه پروفیل زن دستی PDM-150‎دستگاه پروفیل زن دستی PDM-150‎

دستگاه پروفیل زن دستی PDM-150‎

دستگاه ابزارزن دستی مخصوص نصب الکتروپلیت وابزارهای رایج در بازار جهت اجرای اشکال وطرحهای مورد نظر بر روی سنگ

فرز سنگبری کارخانه ای FBG-60-300فرز سنگبری کارخانه ای FBG-60-300

فرز سنگبری کارخانه ای FBG-60-300

فرز سنگبری کارخانه ای FBG-60-300 با توانایی فارسی زدن و گردش گلویی تا 90 درجه جهت برش و ابزار زنی انواع سنگ ، آجر ، سرامیک ، سمنت پلاست و ...

فرز سنگبری FBG-200فرز سنگبری FBG-200

فرز سنگبری FBG-200

فرز سنگبری FBG200 : این دستگاه برش سنگ با قابلیت فارسب بری و گردش دیسک 90 درجه ای ( گلویی گردان 90 درجه ای ) - ابزار زن و فارسی بر سنگ

فرز سنگبری کارخانه ای FB- 150فرز سنگبری کارخانه ای FB- 150

فرز سنگبری کارخانه ای FB- 150

دستگاه سنگبری کارخانه ای FB- 150 : این دستگاه برای برش سنگهای کارخانه سنگ وسنگبری ساخته شده است جهت سنگهای کوتاه سنگبری وانتیک سرامیک وآجر وبرش جدول بلوک سیمانی

دستگاه فرز سنگبری FB60-200دستگاه فرز سنگبری FB60-200

دستگاه فرز سنگبری FB60-200

دستگاه برش سنگ FB60-200 دستگاه برش سنگ جهت برش سنگهایی با ضخامت 25 سانتیمتری همراه با بالابربرقی جهت برش سنگ، آجر، سرامیک، جدول بتنی جدول سیمانی و غیره - عملکرد قدرتمند و کاربری آسان از ویژگیهای خا...

دستگاه برش سنگ FB 60/300دستگاه برش سنگ FB 60/300

دستگاه برش سنگ FB 60/300

دستگاه سنگبری FB 60/300 : این دستگاه میز برش به مساحت 2.7 متر و ابعاد نود در سیصد سانتیمتر و طول نهایی ( ریل ) 6 متر قادر است انواع سنگ را تا عمق 25 سانتیمتر برش دهد.

چرخ حمل سنگ ساده CMZ‎چرخ حمل سنگ ساده CMZ‎

چرخ حمل سنگ ساده CMZ‎

واگن حمل سنگ ویژه کارگاه های سنگبری و کارخانجات تولید سنگ با ظرفیت حمل بالای 1 تن و مقاوم دربرابر فشار و رطوبت

دستگاه سنگبری FB-300دستگاه سنگبری FB-300

دستگاه سنگبری FB-300

دستگاه سنگبری FB-300 : این دستگاه دارای موتور قدرتمند 15 اسب بخاری است و با دیسک 40 سانتیمتری کار میکند. ریل های این دستگاه 6 متری و میز برش دستگاه توسط دنده رنجیر حرکت میکند

دستگاه برش سنگ FB-200دستگاه برش سنگ FB-200

دستگاه برش سنگ FB-200

دستگاه برش سنگ FB-200 یا میز برش 2 متر در 90 سانتیمتر و موتور قدرتمند 15 اسبی و محافظ ریل با متریال درجه یک

دستگاه برش سنگ FB-250دستگاه برش سنگ FB-250

دستگاه برش سنگ FB-250

دستگاه سنگبری F-B250 : طراحی و تولید شده توسط ماشین سازی ممتاز با استفاده از قطعات و تجهیزات درجه یک ( برندهای مطرح و معتبر دنیا ).

دستگاه سنگبری کارخانه ای FBM60‎دستگاه سنگبری کارخانه ای FBM60‎

دستگاه سنگبری کارخانه ای FBM60‎

دستگاه سنگبری کارخانه ای : دستگاه برش سنگ ویژه کارخانجات با قابلیت سفارشی سازی با توجه به نیازها و درخواست مشتری - طراحی تولید شده توسط ماشین سازی ممتاز با توانایی برش انواع آجر ، آجر نسوز ، سرامیک...

پروفیل زن سنگ PN40پروفیل زن سنگ PN40

پروفیل زن سنگ PN40

دستگاه پروفیل زن نواری PN40 با قابلیت ابزار زنی متنوع با سرعت تولید و ابزار زنی بسیار بالا و با کیفیتی برتر وسریعتر از دستگاههای خارجی

پروفیل زن نواری سنگ PN25پروفیل زن نواری سنگ PN25

پروفیل زن نواری سنگ PN25

پروفیل زن نواری سنگ PN25 : این دستگاه جهت تولید سریع وبا کیفیت سنگهای آنتیک وابزارسنگ لب پنجره و کلیه الکتروپلیت های موجود در بازار طراحی و ساخته شده

دستگاه برش سنگ ساختمانی FMZ250دستگاه برش سنگ ساختمانی FMZ250

دستگاه برش سنگ ساختمانی FMZ250

دستگاه برش سنگ FMZ250 با قابلیت حمل و نقل و جابجایی و مناسب انجام کار در ساختمان با قابلیت برش انواع آجر و آجر نسوز، سرامیک، جدول سیمانی و بتنی طراحی و تولید شده توسط ماشین سازی ممتاز

دستگاه سنگبری (ساختمانی)FMZ150دستگاه سنگبری (ساختمانی)FMZ150

دستگاه سنگبری (ساختمانی)FMZ150

دستگاه برش سنگ قابل حمل و سبک FMZ150 طراحی و تولید شده توسط ماشین سازی ممتاز با قابلیت برش انتیک، آجر، اجر نسوز، سرامیک، جدول سیمانی و بتنی

دستگاه برش سنگ (ساختمانی)FMZ200دستگاه برش سنگ (ساختمانی)FMZ200

دستگاه برش سنگ (ساختمانی)FMZ200

دستگاه برش سنگ FMZ200 مناسب جهت آنتیک کاری ، برش انواع آجر، آجر نسوز، سرامیک، سمنت پلاست و ... با قابلیت حمل و نقل و جابجایی - مناسب جهت برش سنگ در ساختمان

چنگک حمل سنگچنگک حمل سنگ

چنگک حمل سنگ

چنگک حمل سنگ جهت جابجایی سنگ، طراحی و تولید شده توسط ماشین سازی ممتاز با برترین کیفیت جهت بلند کردن سنگ تا ضخامت 30 سانتیمتر

دستگاه پروفیل زن نواریدستگاه پروفیل زن نواری

دستگاه پروفیل زن نواری

دستگاه پروفیل زن نواری با قابلیت ابزار زنی متنوع در دو نوع کوچک و بزرگ توسط ماشین سازی ممتاز طراحی و تولید شده است که با قیمت مناسب و کیفیت برتر و سرعت تولید بسیار بالا ارائه میشود.

دستگاه کپی زن دو دیسکدستگاه کپی زن دو دیسک

دستگاه کپی زن دو دیسک

دستگاه دو دیسک ابزار زن و کپی زن با قابیت نصب الکتروپلیت جهت تولید نرده سنگی دراشکال گوناگون وستونهای سنگی تا 90 سانتیمتر با یک دیسک و صراحی 45 سانتیمتر با دودیسک

فرز ابزار زن - پروفیل زنفرز ابزار زن - پروفیل زن

فرز ابزار زن - پروفیل زن

دستگاه فرز ابزار زن ساخته شده از ریل قطاری با متریال ناودانی و نبشی - فرز ابزار زن با قابلیت انجام طراحی سه بعدی با موتور 10 اسب - پروفیل زن سنگ حرفه ای طراحی شده توسط ماشین سازی ممتاز با استاندارد...

دستگاه برش سنگ کارخانهدستگاه برش سنگ کارخانه

دستگاه برش سنگ کارخانه

دستگاه سنگبری بزرگ : دستگاه برش سنگ ( فرز بزرگ ) ویژه کارخانجات با قابلیت تغییرات بنا به درخواست مشتری - تولید شده توسط ماشین سازی ممتاز با قابلیت برش انواع آجر ، آجر نسوز ، سرامیک، سمنت پلاست ، جد...

فرز سنگبری سبکفرز سنگبری سبک

فرز سنگبری سبک

دستگاه برش سنگ سبک : فرز سنگبری سبک در ابعاد و اندازه های متنوع و ضد زنگ جهت آنتیک کاری . این دستگاه برش سنک قابلیت حمل و نقل را دارا میباشد و از استانداردهای بین المللی برخوردار است.

چرخ حمل سنگچرخ حمل سنگ

چرخ حمل سنگ

چرخ دستی حمل سنگ تولید شده توسط ماشین سازی ممتاز ویژه حمل سنگ در کارخانه و کارگاه های برش سنگ با قابلیت حمل 2 تن سنگ

دستگاه سنگبری دست دومدستگاه سنگبری دست دوم

دستگاه سنگبری دست دوم

معرفی دستگاه سنگبری دست دوم : اگر قصد خرید دستگاه برش سنگ دست دوم را دارید تصاویر و دستگاه های معرفی شده در این بخش را ملاحظه نمایید

تعمیر ماشین آلات سنگبریتعمیر ماشین آلات سنگبری

تعمیر ماشین آلات سنگبری

تعمیر انواع دستگاه های برش سنگ و ماشین آلات سنگبری ساخت داخل و خارج و تعویض قطعات با برترین کیفیت ممکن.


ماشین سازی ممتاز

ماشین سازی ممتاز با بیش از 60 سابقه در زمینه طراحی و تولید انواع دستگاه های سنگبری ( دستگاه برش سنگ ) و با رزومه درخشان یکی از معتبرترین کارگاه های تولید ماشین آلات سنگبری در ایران است که محصولات خود را با برترین کیفیت ممکن به بازارهای داخلی و خارجی عرضه مینماید.

یکی از اصولی که همواره مد نظر ماشین سازی ممتاز میباشد رعایت حقوق مشتریان و ارائه دستگاه هایی با برترین کیفیت ممکن و مناسبترین قیمت میباشد. تجربه، تخصص، تعهد و پشتیبانی سریع و به موقع و خدمات پس از فروش بینظیر این مجموعه از دیگر مواردی است که ماشین سازی ممتاز را از سایر رقبا متمایز میکند.

لازم به ذکر است، انواع دستگاه های برش سنگ و سایر ماشین آلات تولید شده در این کارگاه با توجه به نیاز مشتریان، محل و نوع استفاده قابلیت سفارشی سازی را دارا میباشد.

برترین ماشین آلات سنگبری را از ماشین سازی ممتاز بخواهید !!

دستگاه برش سنگ

فروش انواع دستگاه برش سنگ

ماشین سازی ممتاز عضو اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش تهران ( شماره پروانه کسب : 1910 - شماره واحد صنفی : 4384 ) با سالها تجربه موفق در زمینه طراحی و تولید انواع دستگاه سنگبری افتخار دارد محصولات خود را با برترین کیفیت ممکن و قیمت مناسب در اختیار صنعت سنگ کشور قرار دهد. دستگاه های سنگبری همچون :

خدمات ماشین سازی ممتاز

ماشین سازی ممتاز مفتخر است که همواره رضایتمندی مشتریان خود را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده و ما به خود میبالیم که دستگاه های خود را با برترین کیفیت ممکن و قیمتی غیر قابل رقابت به بازارهای داخلی و خارجی عرضه مینماییم.

دستگاه سنگبری با طول عمر بالا و خدمات منحصر بفرد پس از فروش را فقط از ماشین سازی ممتاز بخواهید. جهت مشاوره ، سفارش و خرید دستگاه برش سنگ با شماره تلفنهای 55065461 - 55311703 تماس حاصل نمایید.