دستگاه برش سنگ

جرثقیل دروازه ای

جرثقیل دروازه ای جهت بلندکردن سنگهای ارسالی ازمعدن برای برش خوردن وقواره شدن استفاده میشودوهمچنین دربعضی از کارگاههای ساختمانی عظیم مورداستفاده قرارمیگیردوازاین دستگاه جهت بلندکردن وحمل تیرآهن درآهن فروشیها استفاده میشود

جرثقیل دروازه ای

جرثقیل دروازه ای

جرثقیل دروازه ای دارای طول22متردکل حمل سنگ میباشد

توان برداشتن 30 تن وزن را دارامیباشد

این دستگاه دارای چرخهای آهنی وفولادی میباشد

این دستگاه دارای ارتفاع 6متر از سطح زمین می باشد

ازاین مدل دستگاه برای شهرهای

تهران

ملایر

همدان

مراغه

تبریز

الیگودرز

تاکستان

قزوین

ساخته ایم که به یادمانده است

برچسب ها :
جرثقیلجرثقیل دروازه ایجرثقیل کارخانه ایجرثقیل کارخانه سنگبریجرثقیل سقفیجرثقیل سقفی کارخانه ای

قله برتک دیسک1/60فرزسنگبری(ساختمانی)FMG-150-وFMG-200