دستگاه برش سنگ

دستگاه حکمی بر مدل HY-300

دستگاه حکمی بر مدل HY-300 دستگاه مختص برش سنگهای طولی به دوشکل متفاوت تک دیسک ودودیسک واجرا انواع ابزارها برروی سنگ ازقبیل سنگهای مزار وسنگهای اپن

دستگاه   حکمی بر  مدل HY-300دستگاه   حکمی بر  مدل HY-300دستگاه   حکمی بر  مدل HY-300دستگاه   حکمی بر  مدل HY-300

دستگاه سنگبری مدلHY-300

طراحی وساخت این مدل دستگاه حدود 18سال پیش صورت گرفته وتابه حال مورد استفاده ورضایت خریداران قرارگرفته است

قابلیتهای این دستگاه کارکرد با یک دیسک سنگبرجهت نمره کردن سنگهای سفارش شده به مانند دستگاه فرز سنگبر

کارکرد دیگر این دستگاه کارکرد همزمان دو دیسک  جهت حکمی بریدن سنگها میباشد تاسنگها باابعادطولی متفاوت قابل برش درطولهای متفاوت باشد

دیسکهای این دستگاه درجهات مختلف قابل حرکت مجزا میباشد

حرکت محوری افقی دیسک وحرکت بالاوپایین دیسک به صورت دستی وتوسط فرمان گرداننده انجام میشود

این دستگاه برای دیسک برش 40 سانتی طراحی شده وقابلیت تعویض واستفاده کردن از دیسکهای کوچکتررانیز دارد

این دستکاه قابلیت نصب ابزاهای فرم دهنده روی سنگ وپرداختی آن را دارا میباشدتابه راحتی سنگهای پله واپن ولب سنگهای مورد نظر را ابزار زد

این دستگاه دارای میز به طول 300 سانتیمتر و طول ریل600 سانتیمتر می باشد

سیستم ریلها وچرخهای این دستگاه ازفولاد آبکاری شده میباشد 

میز این دستگاه به توسط گیربکس برقی حرکت میکندوحرکت برش سنگ وهمچنین برگشت میز پس از برش بصورت اتوماتیک انجام میشود

این دستگاه قابلیت استفاده در کارخانه های سنگبری وکارخانه های تولیدکننده کاشی وسرامیک وکارگاههای کوچک سنگ وسرامیک فروشی را دارد

همچنین کارایی دیگراین دستگاه میتوان به هر دو هد دستگاه ابزار نصب کردوسنگها را به موازات هم ابزار زدمانند سنگهای مزار وسنگهای اپن

براساس طراحی این دستگاه سنگهایی با پهنای 100 سانت عرض و300 سانتیمتر طول را میتوان برش وابزار زد

برچسب ها :
دستگاه حکمی برحکمی بر سنگدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگدستگاه سنگبریماشین سازی ممتازممتازماشینسنگبردستگاه طولی برفرزسنگبری

دستگاه سنگبری مدلFG-200دستگاه سنگبری FB-60-400