دستگاه برش سنگ

دستگاه سنگبرساختمانی مدل FMX-200

دستگاه فرزمدل FMX-200 سبک جهت برش وابزار سنگهای ساختمانی واجراانواع ابزارهای هخامنشی ورومی ونمای ساختمان

دستگاه سنگبرساختمانی مدل  FMX-200دستگاه سنگبرساختمانی مدل  FMX-200دستگاه سنگبرساختمانی مدل  FMX-200دستگاه سنگبرساختمانی مدل  FMX-200دستگاه سنگبرساختمانی مدل  FMX-200دستگاه سنگبرساختمانی مدل  FMX-200دستگاه سنگبرساختمانی مدل  FMX-200

این دستگاه دارای طراحی نسبتاجدیدمیباشد تا کارفرماونصابهای سنگ به راحتی بتوانند سنگهای ساختمانی خودرادرمحل برش وابزار بزنند

دستگاه دارای میزبرش 200 سانتیمتری میباشد

این دستگاه دارای گلویی گردان 360درجه میباشد تااپراتوربه راحتی بتواند دیسک برش را درجهات گوناگون ودرزوایای مختلف حرکت دهد

این دستگاه دارای سیستم برقی ازنوع مدلFMG میباشد 

قابلیت دیگراین دستگاه نصب ابزارهای الکتروپلیت جهت شکل دهی ومدل دار کردن سنگها میباشد

دستگاه دارای حوضچه آب بزرگ وپمپ آب نیم اسبی میباشد

این دستگاه به صورت 90 درجه و45درجه و180 درجه قابلیت انجام کار را دارد

این دستگاه بادیسک برش 30 سانتیمتری کارمیکند

میز این دستگاه دارای طول 200 سانتیمتری است 

دراین دستگاه محورهای دیسک اعم ازحرکت افقی وعمودی دیسک به صورت دستی فرمانپذیرمیباشدودرصورت خواست ونیازخریدار محورهای دستگاه قابلیت برقی شدن وتوسط موتور وگیربکس را دارد


برچسب ها :
دستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبری

دستگاه کالیبر سنگ مدل CL-40دستگاه لاشه برسنگ مدل LF-85-100