دستگاه برش سنگ

دستگاه سنگبروجدول برFN-80-400

دستگاه برش نواری جهت برش سنگهای لاشه وجدولی وبرش جدول های بتنی وسیمانی درابعادمختلف جهت ابعادکردن سنگهاوجداول مختلف

دستگاه سنگبروجدول برFN-80-400دستگاه سنگبروجدول برFN-80-400دستگاه سنگبروجدول برFN-80-400دستگاه سنگبروجدول برFN-80-400

این دستگاه دارای نوارباعرض80سانت وطول نوار400سانت جهت برش جداول سیمانی وبتنی وسنگهای جدولی طراحی شده است

دستگاه دارای الکترموتور25اسب جهت برش میباشد

دستگاه ازموتوروگیربکس 2اسب جهت حرکت نواربرخورداراست

دستگاه قابلیت نصب دیسک60سانتی را دارد

دیسک برش دهنده در محورهای عمودی وافقی برروی میز قابلیت حرکت رادارد

دستگاه دارای تابلوبرق مختص به خودرادارامیباشد

سرعت برش وحرکت نواربه وسیله اینورترکنترل میشود

باطراحی این دستگاه برش جداول سنگی وسیمانی باسرعت بسیارزیادی انجام میشود

برچسب ها :
دستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبری

دستگاه ابزار زن PNCدستگاه سنگبری مدلFG-200