دستگاه برش سنگ

دستگاه سنگبری مدل FG-50-150

دستگاه سنگبری وبرش آجرمدل FG-50-150 مخصوص برش شمش های آجرهای نسوزکوره های مواد برش سنگ وجدولهای بتنی باگلویی گردان

دستگاه سنگبری  مدل FG-50-150دستگاه سنگبری  مدل FG-50-150دستگاه سنگبری  مدل FG-50-150دستگاه سنگبری  مدل FG-50-150دستگاه سنگبری  مدل FG-50-150دستگاه سنگبری  مدل FG-50-150دستگاه سنگبری  مدل FG-50-150دستگاه سنگبری  مدل FG-50-150دستگاه سنگبری  مدل FG-50-150

 طراحی وساخت این دستگاه  مخصوص برش آجرهای نسوز کوره در زوایای مختلف میباشد تا اپراتور بتواندشمشهای آجررا به اندازه های دلخواه برش بزند

این دستگاه قابلیت نصب دیسک 50-40-35-30-25 سانتیمتری را دارد

گلویی ودیسک برش این دستگاه گردان ودرزوایای مختلف قادر به برش آجر وسنگ میباشد

موتور دستگاه ایتالیایی میباشد

دستگاه دارای بالا بر برقی میباشد تا کاربر در محورz یا حرکت عمودی دیسک به راحتی بتواند ارتقاع برش را تنظیم نماید

دستگاه دارای تابلو برق ازاجناس برند میباشد

حرکت میز بر روی ریلها توسط دنده زنجیر صورت میگیرد

چرخهای دستگاه طبق روال 30 ساله ماشین سازی ممتاز داخل روغن کار میکند

ابعاد میزو کارگیردستگاه 150سانت طول و60 سانتیمتر عرض داردبرچسب ها :
دستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبری

ابزار سنگدستگاه CNC کپی زن دودیسک