دستگاه برش سنگ

دستگاه سنگبری FB-60-400

دستگاه فرزسنگبری مدل زنجیری سوپرسایز جهت برش سنگهای بلندجهت کار درکارخانه ویاکارگاههای سنگ فروشی باقابلیت های متنوع

دستگاه سنگبری FB-60-400دستگاه سنگبری FB-60-400دستگاه سنگبری FB-60-400دستگاه سنگبری FB-60-400دستگاه سنگبری FB-60-400

این دستگاه را به گونه ای طراحی کرده ایم تا بتوان سنگهایی به بلندی 400 سانتیمتر(4متر) طول را دقیقا برش بزند بدون اینکه اپراتور مجبور به شکستن ویا نصف کردن پلاک سنگ جهت درزکردن سنگ باشد

سیستم ریل ومیزاین دستگاه به مانندفرزهای مختص ماشین سازی ممتاز میباشدکه درون روغن کارکرده وتوسط دنده زنجیر حرکت میکند

دستگاه فوق دارار موتور برش دهنده آن 25 اسب یا22kw میباشد

دستگاه قادر است هم بادیسک برش 40 سانتی وهم با دیسک60 سانتی کارکند

ازدیگرمزایای این دستگاه میتوان به برش سنگ به پهنای100سانت دریک مرحله بدون برخورد به پایه عمودی دستگاه اشاره کردودیگراپراتور نیازی به برگردانندن سنگهایی باپهنای 100 سانتیمتری ندارد


برچسب ها :
دستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه برش سنگدستگاه برش سنگماشین سازی ممتازفرزسنگبری

دستگاه حکمی بر مدل HY-300دستگاه کالیبر سنگ مدل CL-40