دستگاه برش سنگ

دستگاه فرزسنگبری PDM-200

این دستگاه جهت برش سنگ ونصب الکتروپلیت طراحی شده است وهمچنین قابلیت نصب دیسکهای متعددی برروی شفت دستگاه را دارامیباشد

دستگاه فرزسنگبری PDM-200دستگاه فرزسنگبری PDM-200دستگاه فرزسنگبری PDM-200دستگاه فرزسنگبری PDM-200دستگاه فرزسنگبری PDM-200دستگاه فرزسنگبری PDM-200دستگاه فرزسنگبری PDM-200دستگاه فرزسنگبری PDM-200دستگاه فرزسنگبری PDM-200

این دستگاه بعنوان دستگاه ابزارزن تعریف شده تابتواند چندین کاررابرای اپراتورانجام دهدازجمله قابلیت این دستگاه میتوان به برش سنگ با یک دیسک اشاره کرد

ازدیگرامکانات این دستگاه میتوان به نصب ابزارالات سنگ(الکتروپلیت)برروی شفت دستگاه اشاره کرد

این دستگاه توانایی وقابلیت نصب16عدددیسک سنگبری را برروی خود دارد

فاصله بین دیسکهابسته به نظرکارفرماقابل تغییراست

این دستگاه به طوردستی کارمیکند

ابعادمیزدستگاه200/60سانتیمترمیباشدکه برروی ریلهای قطاری (خشکه)حرکت مینماید

همچنین این دستگاه دارای حوضچه اب بانصب پمپ اب نیم اسبی میباشد

حرکتهای عمودی وافقی دیسک بطوردستی طراحی شده است
برچسب ها :
دستگاه ابزارزندستگاه برش سنگدستگاه ابزارابزارزنفرزسنگبریدستگاه برش سنگ مولتی دیسکماشین سازی ممتازتراشکاری ممتازابزار زن

کله بر سنگ مدل KLD-40پروفیل زن نواری PN-25i