دستگاه برش سنگ

دستگاه لاشه برسنگ مدل LF-85-100

دستگاه لاشه بر جهت برش سنگهای لاشه وفکی درمعادن سنگ وکارگاههای سنگبری وبرش سنگهای رودخانه ای وجداول سیمانی وبتنی درابعاددلخواه

دستگاه لاشه برسنگ مدل LF-85-100دستگاه لاشه برسنگ مدل LF-85-100دستگاه لاشه برسنگ مدل LF-85-100دستگاه لاشه برسنگ مدل LF-85-100دستگاه لاشه برسنگ مدل LF-85-100دستگاه لاشه برسنگ مدل LF-85-100دستگاه لاشه برسنگ مدل LF-85-100دستگاه لاشه برسنگ مدل LF-85-100دستگاه لاشه برسنگ مدل LF-85-100دستگاه لاشه برسنگ مدل LF-85-100

طراحی وساخت این دستگاه به شکلی انجام داده ایم که توانایی برش سنگهای لاشه وفکی معادن را دارد ومیتوان با استفاده از این دستگاه سنگهای دور ریز معادن سنگ را تبدیل به احسن نمود تا ازاسراف وبه حدررفتن منابع طبیعی جلوگیری کرد

این دستگاه دارای میزکارگیربه ابعادطول100سانتیمتروعرض60سانتیمتر میباشد

قابلیت نصب دیسکهای سنگبری به قطر30و40و50و60و80و85سانتیمتری را دارد

این دستگاه قابلیت برش سنگ به عمق وارتفاع35سانت را دارامیباشد

محورافقی دیسک ویاحرکت عرضی میز اتوماتیک وتوسط گیربکس برقی انجام می شود

محور عمودی دیسک اعم از بالاوپایین حرکت کردن توسط گیربکس برقی انجام میشود

حرکت رفت وبرگشت میز جهت برش با استفاده از دنده وزنجیرطراحی شده است


برچسب ها :
لاشه بردستگاه برش سنگدستگاه سنگبریدستگاه سنگبردستگاه سنگبریدستگاه سنگبردستگاه برش سنگدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبری

دستگاه سنگبرمدل FMX-200ابزار سنگ