دستگاه برش سنگ

دستگاه لاشه برسنگ مدل LF-85-100

دستگاه لاشه بر سنگ جهت برش سنگهای لاشه وفکی درمعادن سنگ وکارگاههای سنگبری وبرش سنگهای رودخانه ای وجداول سیمانی وبتنی درابعاددلخواه

دستگاه لاشه برسنگ مدل LF-85-100دستگاه لاشه برسنگ مدل LF-85-100دستگاه لاشه برسنگ مدل LF-85-100دستگاه لاشه برسنگ مدل LF-85-100دستگاه لاشه برسنگ مدل LF-85-100دستگاه لاشه برسنگ مدل LF-85-100دستگاه لاشه برسنگ مدل LF-85-100دستگاه لاشه برسنگ مدل LF-85-100دستگاه لاشه برسنگ مدل LF-85-100دستگاه لاشه برسنگ مدل LF-85-100

لاشه بر سنگ

طراحی وساخت این دستگاه به شکلی انجام داده ایم که توانایی برش سنگهای لاشه وفکی معادن را دارد ومیتوان با استفاده از این دستگاه سنگهای دور ریز معادن سنگ را تبدیل به احسن نمود تا ازاسراف وبه حدررفتن منابع طبیعی جلوگیری کرد

  • این دستگاه دارای میزکارگیربه ابعادطول100سانتیمتروعرض60سانتیمتر میباشد
  • قابلیت نصب دیسکهای سنگبری به قطر30و40و50و60و80و85سانتیمتری را دارد
  • این دستگاه قابلیت برش سنگ به عمق وارتفاع35سانت را دارامیباشد
  • محورافقی دیسک ویاحرکت عرضی میز اتوماتیک وتوسط گیربکس برقی انجام می شود
  • محور عمودی دیسک اعم از بالاوپایین حرکت کردن توسط گیربکس برقی انجام میشود
  • حرکت رفت وبرگشت میز جهت برش با استفاده از دنده وزنجیرطراحی شده است
برچسب ها :
لاشه برسنگدستگاه برش سنگدستگاه سنگبریدستگاه سنگبردستگاه سنگبریدستگاه سنگبردستگاه برش سنگدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبری

دستگاه سنگبرساختمانی مدل FMX-200ابزار سنگ