دستگاه برش سنگ

دستگاه لاشه برسنگ و بتن بر FM60

دستگاه لاشه برمخصوص برش سنگهای ساختمانی وسنگهای نمک تزیینی وانواع جدولهای بتنی وسیمانی این دستگاه قابلیت تغییر دیسک رادارامیباشد

دستگاه لاشه برسنگ و بتن بر FM60دستگاه لاشه برسنگ و بتن بر FM60دستگاه لاشه برسنگ و بتن بر FM60دستگاه لاشه برسنگ و بتن بر FM60دستگاه لاشه برسنگ و بتن بر FM60

لاشه بر سنگ

دستگاه لاشه برمخصوص برش انواع سنگهای ساختمانی وسنگهای تزیینی نمک وبرش جدولهای بتنی وسیمانی تاعمق25سانتیمتر

این دستگاه قابلیت نصب دیسک های متنوع 40سانت و50سانت و60 سانتیمتری را دارامیباشد

دستگاه دارای طول میز100سانتیمتروعرض60سانتیمترمیباشد

حرکت افقی وعمودی تیغه دستگاه به طوردستی انجام میپذیردوبنابه ابعادسنگ ویابتن وبه دلخواه اپراتورتغییرانجام میپذیرد

جنس ریلهای دستگاه ازنوع قطاری (خشکه)میباشد 

برچسب ها :
دستگاه لاشه بردستگاه برش سنگلاشه برسنگبتن برفرزسنگبریفرزماشین سازی ممتازدستگاه برش بتندستگاه برش سنگدستگاه برش سنگ نمک

فرزسنگبری(ساختمانی)FMG-150-وFMG-200دستگاه ابزار زن PNC