دستگاه برش سنگ

دستگاه مدل KB-80-200

KB-80-200 دستگاه طراحی جهت سنگهای مزار وبرش سنگهای ضخیم وابزار درابعاد مختلف میباشد درابعاد میز80 سانتیمتر عرض وطول میز200 سانتیمتر میباشد

دستگاه مدل KB-80-200دستگاه مدل KB-80-200دستگاه مدل KB-80-200دستگاه مدل KB-80-200دستگاه مدل KB-80-200دستگاه مدل KB-80-200

دستگاه سنگبری KB-80-200

 این دستگاه مخصوص برش وابزار سنگهای مزار میباشد

با طول میز 200 سانتیمتر وعرض 80 سانتیمتر میباشد

این دستگاه بیشتر جهت تولید سنگهای مزار استفاده میشود


 


دستگاه سنگبری مدل KB-100-300دستگاه کپی زن سه دیسک CNC