دستگاه برش سنگ

دستگاه پروفیل زن دستی PDM-150‎

دستگاه ابزارزن دستی مخصوص نصب الکتروپلیت وابزارهای رایج در بازار جهت اجرای اشکال وطرحهای مورد نظر بر روی سنگ

دستگاه پروفیل زن دستی PDM-150‎دستگاه پروفیل زن دستی PDM-150‎دستگاه پروفیل زن دستی PDM-150‎دستگاه پروفیل زن دستی PDM-150‎

-این دستگاه برای ابزار زدن برروی سنگ طراحی شده است تا بتوان ابزارهای مختلف از جمله الکتروپلیتهای رایج در بازار رابرروی سنگ اجرانمود

این دستگاه قابلیت حرکت عمودی وافقی را دارا میباشدتاسنگهای باعرض وارتفاع مختلف رابتواند ابزارکاری نماید
میز دستگاه 150 سانتیمتر وعرض دستگاه60سانتیمترمیباشد
ریل دستگاه قطاری وازجنس(خشکه)میباشد

موتور دستگاه 10 اسب میباشد

دستگاه دارای کلید محافظ موتور میباشدتادر موقع لزوم(نوسانات برق)عمل کرده وبه طور اتوماتیک خاموش شودتاموتوردستگاه آسیب نبیند

برچسب ها :
فرزابزارزنابزارزن دستیپروفیل زن دستیدستگاه ابزارماشین سازی ممتازماشین الات سنگبریماشین الات سنگبردستگاه برش سنگابزارسنگ

فرز سنگبری کارخانه ای FBG-60-300دستگاه طولی بر TL-40‎ (مولتی دیسک)