دستگاه برش سنگ

فرزسنگبری(ساختمانی)FMG-150-وFMG-200

دستگاه فرزسنگبری جهت برش سنگ ساختمانی وکارگاههای سنگبری تولیدوابتکاری دیگرازماشین سازی ممتازجهت سهولت دربرش سنگ واجراابزارهای مختلف برروی سنگ

فرزسنگبری(ساختمانی)FMG-150-وFMG-200فرزسنگبری(ساختمانی)FMG-150-وFMG-200فرزسنگبری(ساختمانی)FMG-150-وFMG-200فرزسنگبری(ساختمانی)FMG-150-وFMG-200فرزسنگبری(ساختمانی)FMG-150-وFMG-200فرزسنگبری(ساختمانی)FMG-150-وFMG-200فرزسنگبری(ساختمانی)FMG-150-وFMG-200فرزسنگبری(ساختمانی)FMG-150-وFMG-200فرزسنگبری(ساختمانی)FMG-150-وFMG-200فرزسنگبری(ساختمانی)FMG-150-وFMG-200فرزسنگبری(ساختمانی)FMG-150-وFMG-200فرزسنگبری(ساختمانی)FMG-150-وFMG-200فرزسنگبری(ساختمانی)FMG-150-وFMG-200فرزسنگبری(ساختمانی)FMG-150-وFMG-200فرزسنگبری(ساختمانی)FMG-150-وFMG-200

فرز سنگبری ساختمانی( FMG 150 - FMG 200 )

دستگاه برش سنگ FMG محصولی جدیدوابتکارنودرخدمت صنعت کشوروصنایع تولیدسنگهای ساختمانی میباشد

این دستگاه درابعادمختلفی ساخته میشودتاکاربرتوانایی اجراایده های خود رابرروی سنگ داشته باشد

میزکاروبرش این دستگاه 150و200سانت میباشد که باتوجه به آزادبودن دوسرمیزدستگاه میتواند سنگهای بزرگترازاندازه تعریف شده برای دستگاه رانیزبرش بزند

این دستگاه به نحوی طراحی شده است تابتواند ابزارهای الکتروپلیت(ابزارسنگ)راباپهناهایی مختلف رابرروی دستگاه نصب کردوسنگهای موردنظرراابزارزد

ازدیگرمزایای این دستگاه میتوان به نصب دیسک سنگبری به اندازه قطر30سانتی اشاره کرد

یکی دیگرازامکانات این دستگاه گردش 45درجه  گلویی دستگاه(فارسی کردن سنگ)میباشدکه کاربررادرجهت شکل دادن به سنگ کمک میکند

ازدیگرمزایای این دستگاه تابلوبرق مخصوص میباشدکه این امکان را به اپراتورمیدهدتابابرق تک فازخانگی بتواند بدون هیچ مشکلی وباآمپرپایین ومصرف برق اندک بهترین کارایی راداشته باشد

درتعدادی ازاین نوع دستگاه بنابه درخواست مشتری وکارهای اجرایی محورحرکتی دیسک ازجمله حرکت عمودی وحرکت افق مجهزبه گیربکس برقی شده است تاکاربرقدرت مانوربیشتری برروی سنگ داشته باشد

ازجمله محسنات برقی شدن محورها سرعت عمل بالای کاربرمیباشد

برچسب ها :
فرزسنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبری

جرثقیل دروازه ایدستگاه لاشه برسنگ و بتن بر FM60