دستگاه برش سنگ

فرز سنگبری کارخانه ای FBG-60-300

فرز سنگبری کارخانه ای FBG-60-300 با توانایی فارسی زدن و گردش گلویی تا 90 درجه جهت برش و ابزار زنی انواع سنگ ، آجر ، سرامیک ، سمنت پلاست و ...

فرز سنگبری کارخانه ای FBG-60-300

دستگاه برش سنگ کارخانه ای FBG-60-300

مشخصات دستگاه سنگبری FBG-60-300

  1. این دستگاه قابلیت گردش گلویی ودیسک تا90درجه رادارا میباشد
  2. گردش دیسک توسط گیربکس بدون الکتروموتور میباشد
  3. این امکان فراهم شده تادستگاه بتواندسنگهارافارسی ویا45درجه ابزار بزندویادیسک افقی شده وسنگهارا شیاربزند
  4. این دستگاه دارای میز300/90سانتیمتری میباشد
  5. دارای موتورباتوان قدرت25اسب وبالابرنده برقی باتوان 1اسب میباشدجهت حرکت عمودی دیسک
  6. دارای ریلهای 6متر طول وقابهای محافظ ریل میباشد تا ضایعات سنگ همراه آب به داخل ریلها نفوذنکند
  7. این دستگاه دارای گلویی تقویت شده میباشد جهت نصب دیسک60سانتیمتری وبرش سنگ تا عمق 25سانیمتر
  8. این دستگاه هم با دیسک 40وهم با دیسک60سانتیمتری کار میکند

برچسب ها :
فرز سنگبری کارخانه ایفرز برش سنگ بزرگدستگاه برش سنگ کارخانه ایفرز سنگبری ثابتفرز سنگبری کارگاهیفرز پخ زن سنگفارسی زن سنگابزار زن سنگ

فرز سنگبری FBG-200دستگاه پروفیل زن دستی PDM-150‎