دستگاه برش سنگ

فرز سنگبری FB-60-250

دستگاه فرزسنگبری جهت برش وابزاردرطول وعرض وبرش سنگ تا ضخامت 25سانت راقادراست انجام دهدواپراتوربراحتی میتواندسنگ را بدونه حرکت دادن سانت زده وبه ابعاد دلخواه دربیاورد همچنین این دستگاه قادربه برش بتن وجدولهای سیمانی میباشد

فرز سنگبری FB-60-250فرز سنگبری FB-60-250فرز سنگبری FB-60-250فرز سنگبری FB-60-250فرز سنگبری FB-60-250فرز سنگبری FB-60-250فرز سنگبری FB-60-250فرز سنگبری FB-60-250فرز سنگبری FB-60-250فرز سنگبری FB-60-250

دستگاه فرزFB-60-250

این دستگاه با طول میز250/90سانتیمتر طراحی شده است

ریل این دستگاه600سانتیمتر میباشد

ریلها ازنوع چهارپهلو 80/80وبه صورت زاویه داروساده تراشیده شده وتوسط روغن وگریس پرمیشود

وتوسط دنده وزنجیرحرکت میکند

دیسک برش توسط موتوروگیربگس حرکت عمودی وافقی داردتابرای کارهاوبرشهاوابزارهای مختلف مورد استفاده قرار بگیرد

این دستگاه توانایی برش سنگ بادیسک60ودیسک40رادارامیباشد

موتوراین دستگاه 25اسب قدرت دارد

این دستگاه به تایمر زمان مجهزاست تادرزمان دلخواه ایست وسنگهابدون حرکت دادن درابعاد مختلف برش داده شوند

یکی دیگرازکاربردهای این دستگاه برش انواع بتنهای سیمانی باقطر25سانت دراندازه های موردنیازمیباشد

این دستگاه بعلت داشتن تایمر حرکتی دیسک وتنظیم ان دیگرنیازبه حرکت دادن سنگ.بتن برروی میز دستگاه راندارد


برچسب ها :
فرزسنگبری کارخانه ایفرزسنگبردستگاه برش سنگدستگاه برش سنگفرزسنگبری بزرگ

دستگاه ساب دستی مینیاتوری SDM‎کله بر سنگ مدل KLD-40