دستگاه برش سنگ

قله برتک دیسک1/60

قله برتک دیسک چهار پایه مخصوص برش سنگهای ساختمانی وتبدیل سنگهای کپ ولاشه به اندازه های مورد نظرمیباشددستگاه موردنظربادیسک سنگبری1/60سانتیمتری کارمیکنداین دستگاه دارای چها پایه وبرروی آنهااستواراست

قله برتک دیسک1/60

دستگاه موردنظربادیسک سنگبری1/60 سانتیمتری کارمیکندتاعمق 60سانتیمترتوانایی برش را دارد

این قله بردارای چهارپایه میباش که توانایی حرکت افقی وعمودی دیسک راتسهیل میکند

دستگاه دارای قدرت برش تا 100اسب بخاررادارامیباشد

قله بر دارای2واگن وحمل سنگ جهت برش سنگ میباشد


برچسب ها :
قله برقله برسنگقله برقلهسنگبرقله برماشین سازی ممتازماشین سازی ممتازدستگاه سنگبریدستگاههای کارخانه

پروفیل زن نواری PN-25iجرثقیل دروازه ای