دستگاه برش سنگ

نصف کن افقی یاکالیبر سنگ

دستگاه نصف کن سنگ جهت برش افقی سنگها در ابعاد محدود ویا کایبر کردن آنها جهت تولید سنگهایی با ضخامت کم

نصف کن افقی یاکالیبر سنگنصف کن افقی یاکالیبر سنگنصف کن افقی یاکالیبر سنگنصف کن افقی یاکالیبر سنگنصف کن افقی یاکالیبر سنگنصف کن افقی یاکالیبر سنگ
این دستگاه برای نازک کردن سنگها طراحی وساخته شده است وهمچنین توانایی کالیبر کردن سنگهای ساختمانی استفاده میشود

دستگاه برش سنگ مدل FBXدستگاه سنگبری مدل KB-100-300