دستگاه برش سنگ

کله بر سنگ مدل KLD-40

دستگاه کله برجهت برش کله سنگهای لب شکسته وبریدن پلاکهای بزرگ سنگ جهت فرشی کردن درابعاد دلخواه وبریدن واندازه کردن سنگهای پله دراندازه های موردنظر

کله بر سنگ مدل KLD-40کله بر سنگ مدل KLD-40کله بر سنگ مدل KLD-40کله بر سنگ مدل KLD-40کله بر سنگ مدل KLD-40کله بر سنگ مدل KLD-40

دستگاه کله بر سنگ

  • این دستگاه کله برازنوع دستی میباشد که اپراتور باحرکت دادن پالونی دستگاه اقدام به برش سنگ مینماید
  • دستگاه باالکتروموتور10اسب کارمینماید
  • دستگاه قادراست سنگهایی به عرض40سانتیمتری رابه اندازه های دلخواه برش دهد
  • طول دستگاه 3متر وعرض دستگاه40سانتیمترمیباشد
  • دستگاه دارای کلیدمحافظ موتورمیباشد

دستگاه سنگبری

برچسب ها :
کله بردستگاه کله بردستگاه برش سنگماشین سازی ممتازماشین الات سنگبریکله برسنگبریماشین سازی ممتازکارخانه تولیددستگاه سنگبری

فرز سنگبری FB-60-250دستگاه فرزسنگبری PDM-200