دستگاه برش سنگ

چرخ شیب دار

چرخ حمل سنگ

چرخ دستی حمل سنگ با ظرفیت 2 تن : چرخ حمل سنگ ساده و چرخ حمل سنگ زاویه دار ویژه حما سنگ در کارخانه و کارگاه های برش سنگ