دستگاه برش سنگ

دستگاه ابزار زن PNC

دستگاه ابزار زن PNC دستگاهی طراحی شده برای ابزارزدن ومنقش کردن روی سنگهای ساختمانی وهمچنین اجرا طرحهای نمای ایرانی هخامنشی و رومی

دستگاه  ابزار زن PNCدستگاه  ابزار زن PNCدستگاه  ابزار زن PNCدستگاه  ابزار زن PNC

دستگاه طراحی شده منحصر به فرد جهت اجرا طرح های هخامنشی ایرانی ورومی وهرطرح دلخواه دیگردرپروژه های ساختمانی 

ازاین دستگاه برای ابزارهای پروفیلی برروی سنگهای ساختمانی میتوان استفاده کرد

برچسب ها :
دستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه سنگبریدستگاه ابزارزندستگاه پروفیل زنپروفیل زن

دستگاه لاشه برسنگ و بتن بر FM60دستگاه سنگبروجدول برFN-80-400